คือหนึ่งในผู้นำด้านวาล์ว และอุปกรณ์สำหรับระบบดับเพลิงคุณภาพสูง นำเข้าโดยตรงจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุด ท่านสามารถวางใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ของแท้ ที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม

 

สินค้าและบริการ

MASSTEC LINK CO., LTD.

อุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร

ได้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและบริการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ในอาคาร สารป้องกันไฟลามและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบ ระบบท่อ และวาล์ว เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจอุตสาหกรรมใน ประเทศไทยที่มีการขยายตัวมากขึ้น

วาล์ว

คือหนึ่งในผู้นำด้านวาล์ว และอุปกรณ์สำหรับระบบดับเพลิงคุณภาพสูง นำเข้าโดยตรงจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุดท่านสามารถวางใจได้ว่าจะได้รับ ผลิตภัณฑ์ของแท้ ที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างแท้จริง

LIGHTING

แบรนด์ไทยมาตรฐานสากลและมอก. ตามมาตรฐานไทยหลากหลาย รูปแบบตามความต้องการ

PUMP

อุปกรณ์มาตรฐานสามารถรองรับในงานทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นประปา ปรับอากาศ ดับเพลิง รวมถึงระบบระบายน้ำในอาคารและโรงงาน อุตสาหกรรม

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด

MASSTEC LINK CO., LTD.

ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและบริการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร สารป้องกันไฟลามและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบระบบท่อ และวาล์ว เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีการขยายตัวมากขึ้น ซึ่งได้มีการนำเอาเทคนิคเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในติดตั้ง ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเรายังคำนึงถึงคุณภาพการให้บริการและความ พึงพอใจที่ลูกค้าจะได้รับเป็นเรื่องหลักของผลงานบริษัทฯ ต้องสอดคล้อง ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้า สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และก่อประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาที่กำหนด ในราคาที่เหมาะสม โดยจัดให้มีการประสานงานภายในบริษัทฯ กับองค์กรของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าโดยทั่วไปเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้การบริหารงานภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ตกลงนำระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ที่เน้นเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ดังกล่าว